Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder overeenkomst tussen ChemTechniek Nederland B.V. en eenkoper, waarop ChemTechniek Nederland B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van dezevoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes, opdrachten.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder overeenkomst tussen ChemTechniek Nederland B.V. en een koper, waarop ChemTechniek Nederland B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Levering en risico

1. Als plaats van levering geldt het bedrijf van ChemTechniek Nederland B.V.

2. Het transport is voor rekening en risico van de koper. Voor orders boven € 250,- franco aan huis

3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van de koper en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de zaken voor hem en/of voor derden mocht ontstaan

4. Zaken, waarvan levering plaatsvindt nadat ChemTechniek Nederland B.V. in gebreke is gesteld, kunnen door de koper worden geweigerd, danwel binnen 5 werkdagen na ontvangst op kosten van ChemTechniek Nederland B.V. worden geretourneerd, bij gebreke waarvan koper geacht wordt zaken alsnog te hebben aanvaard

Artikel 4. Levering

1. Het is ChemTechniek Nederland B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien eendeellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ChemTechniek Nederland B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De op de internetsite vermelde voorraadindicatie is slechts indicatief en geldt niet als fatale termijnen.

2. Leveringen vinden plaats op het door Klant in zijn bestelling opgegeven adres tenzij nadien anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 5. Afnameplicht

1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en transportkosten verschuldigd zijn.

Artikel 6. Technische eisen, monsters, modellen en voorbeelden. enz.

1. Klant is verplicht de zending direct na ontvangst te controleren en na te gaan of de geleverde Producten aan de koopovereenkomst beantwoorden. Indien producten hier onverhoopt niet aan voldoen, dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen na aflevering te melden. Alle technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst nadrukkelijk te worden gemeld.

2. Indien door ChemTechniek Nederland B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of vertrekt, bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij nadrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7. Wijzingen in de te leveren zaken.

1. ChemTechniek Nederland B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, voor zover deze afwijkingen volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd worden. Indien ChemTechniek Nederland B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van ChemTechniek Nederland B.V. op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan ChemTechniek Nederland B.V. omstandigheden ter kennis komen die ChemTechniek Nederland B.V. goede grond geven te vrezen, dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien ChemTechniek Nederland B.V. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor denakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is ChemTechniek Nederland B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op teschorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van ChemTechniek Nederland B.V. schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ChemTechniek Nederland B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zicht pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ChemTechniek Nederland B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie

1. Indien de zaak een materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. ChemTechniek Nederland B.V. kan ervoor kiezen om de zaak te vervangen, indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging,indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

2. ChemTechniek Nederland B.V. kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voorgarantie in aanmerking komende artikel franco aan ChemTechniek Nederland B.V. wordt toegezonden. Bij reparatie ter plaatsekan ChemTechniek Nederland B.V. uurloon en reiskosten in rekening brengen.

3. Garantie strekt zich niet uit over gebreken, die zijn ontstaan door normale slijtage, foutieve behandeling of onvoldoende of onjuist onderhoud. Aanspraak op garantie bestaat uitsluitend indien de koper volledig aan zijn verplichtingen jegens ChemTechniek Nederland B.V. heeft voldaan. Voor goederen waarop fabrieks- , importeurs- of groothandelsgarantie van toepassing is, gelden uitsluitend en alleen de garantievoorwaarden van de betreffende fabriek, importeur of groothandel.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. EigendomsvoorbehoudDe door ChemTechniek Nederland B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van ChemTechniek Nederland B.V. totdat dekoper alle navolgende verplichtingen uit alle met ChemTechniek Nederland B.V. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; De tegenprestatie(s); met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door ChemTechniek Nederland B.V. verrichte ofte verrichten diensten; Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper van (een) overeenkomst(en). Door ChemTechniek Nederland B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogenslechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

2. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ChemTechniek Nederland B.V. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.

3. De koper verplicht zich op het eerste verzoek van ChemTechniek Nederland B.V.: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan ChemTechniek Nederland B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ChemTechniek Nederland B.V. geleverde zaken te verpanden aan ChemTechniek Nederland B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art.3:239 BW; De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ChemTechniek Nederland B.V.; Op ander manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ChemTechniek Nederland B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

1. ChemTechniek Nederland zal de persoonsgegevens van Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy statement dat een onlosmakelijk onderdeel van deze voorwaarden uitmaakt.

2. Het privacybeleid van ChemTechniek Nederland voldoet tenminste aan hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig als daarna mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • Of de juiste zaken zijn geleverd
  • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is
  • Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden, voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden
  • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze na 14 dagen na levering schriftelijk aan ChemTechniek Nederland B.V. te melden
  • Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan ChemTechniek Nederland B.V.

2. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afnamen van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slecht na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ChemTechniek Nederland B.V. worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijsverhoging

1. Indien ChemTechniek Nederland B.V. met de verkoper een bepaalde prijs overeenkomt, is ChemTechniek Nederland B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Is de prijsverhoging meer dan 15% dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer van: De Rabobank NL.59.RABO.01178.09.276 ten name van ChemTechniek Nederland B.V. te Veenendaal.

Indien de betaling niet binnen het vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer een rente van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper direct opeisbaar zijn. – Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van het ter incasso gegeven bedrag, echter minimaal het door het deurwaarderskantoor gehanteerde basisbedrag.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals in artikel 10 van de voorwaarden.

ChemTechniek Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen die de koper/gebruiker heeft onderkend of had kunnen onderkennen of voor handelingen door of vanwege de koper in verband met de desbetreffende opdracht zonder toestemming van ChemTechniek Nederland B.V. verricht, of voor eigen tekortkomingen die zijn veroorzaakt door tekortkomingen van de koper ChemTechniek Nederland B.V. is aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ChemTechniek Nederland B.V.

ChemTechniek Nederland B.V. zal verder nimmer aansprakelijk zijn dan tot de hoogte van het factuurbedrag van de prestatie uit welke aansprakelijkheid is voortgevloeid.

Overigens is de aansprakelijkheid van ChemTechniek Nederland B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan; door omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ChemTechniek Nederland B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zijn (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede begrepen; stakingen in andere bedrijven dan die van cliënt, wilde stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie. Benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan ChemTechniek Nederland B.V. afhankelijk is en andere vervoersproblemen.

ChemTechniek Nederland B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ChemTechniek Nederland B.V. haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ChemTechniek Nederland B.V. opgeschort. Indien door overmacht door nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien ChemTechniek Nederland B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverd c.q. het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze te voldoen als het een afzonderlijk contract betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. te leveren deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels van de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen koper en ChemTechniek Nederland B.V., in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank binnen het vestigingsgebied van ChemTechniek Nederland B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden, voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

1. ChemTechniek Nederland B.V. is bevoegd om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. ChemTechniek Nederland B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtrede is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

ChemTechniek Nederland B.V.
Inductorstraat 8
3903 KB Veenendaal
KVK 77485254
BTW NL86.10.22.178.B01